OTKUP POTRAŽIVANJA

 

Otkup potraživanja sklapa se potpisivanjem Ugovora o otkupu potraživanja kojim Vi prodajete svoja potraživanja od dužnika, proizašla iz isporuke robe ili izvršenja usluga. Mi Vam isplaćujemo sredstva, umanjenja za naknade i kamate sukladno roku valute plaćanja, nakon potpisa Ugovora i Cesije/mjenice od svih uključenih strana.

 
Kako do realizacije???
 
Sve što trebate učiniti je poslati račun / IOS / situaciju koju želite dati u otkup putem e-maila ili faksa.
 
Sve ostalo je naša briga!!!
 
 
DOBAVLJAČKI FAKTORING

 

Dobavljački (obrnuti) faktoring je financijska usluga kojom faktoring društvo financira obveze koje kupac ima prema svojim dobavljačima, a kupac plaća obveze faktoring društvu uz odgodu. Uvjeti financiranja i trošak određuje se temeljem boniteta i kreditne sposobnosti kupca. 

ESKONT MJENICA

 

Sklapanjem Ugovora o eskontu mjenica indosamentom se ista prenosi na nas, a mi Vam isplaćujemo sredstva umanjena za trošak eskonta. Mjenica se šalje na naplatu o dospijeću. Svaka mjenica mora imati podlogu u računu/IOS-u ili situaciji na temelju izvršene usluge ili isporučene robe.

NAŠE PREDNOSTI:

 

   nema valutnog rizika jer su isplate i obračun u kunama

   nema rizika promjenjivosti kamatne stope jer ugovaramo fiksnu kamatnu stopu

   isplata do 100% iznosa fakture (umanjeno za trošak faktoringa)

   mi preuzimamo brigu oko ovjeru Vaše cesije

   brzina realizacije

AKCIJA = kamata samo 5,99%

za Ugovore sklopljene u periodu od 01.06.2016 do 31.07.2016

 

 

Email: robert@lacio.hr

Tel:       098 304 204

Fax:      01 6521 523